expenses related to son- teisha mattison &craig thomas